30-09-2009

Okolju najbolj prijazne države – Slovenija na 15. mestu

Univerza Yale je za leto 2008 naredila raziskavo, s katero je merila kazalce okoljske uspešnosti (EPI – Environmental Performance Index), kjer so bile vključene kategorije: higiena okolja, onesnaženje zraka, biodiverziteta in naravno okolje, podnebne spremembe, vodni viri in proizvodni naravni viri. Med petnajst okolju najbolj prijaznih držav na svetu so se zvrstile Švica, Norveška, Švedska, Finska, Kostarika, Avstrija, Nova Zelandija, Latvija, Kolumbija, Francija, Islandija, Kanada, Nemčija, Velika Britanija in nenazadnje tudi Slovenija. Raziskava je potekala v 149-ih državah.

1. Švica na tej lestvici kraljuje predvsem zaradi stroge zakonodaje povezane z onesnaževanjem. V svojih dolgoročnih načrtih skuša vzpostaviti sodelovanje posameznikov z organizacijami. Po njihovem mnenju je posameznikova ozaveščenost pomemben člen pri varovanju okolja, zato morajo državljani plačevati davke tudi za vodo in odpadke, saj tako pokažejo, da je vsak posameznik odgovoren za svoja dejanja v okolju. Prav tako skušajo čimbolj preprečevati onesnaženje, tako da izkoriščajo obnovljive vire in razvijajo varnostne ukrepe proti naravnim katastrofam.

2. Norveška rangira tako visoko zahvaljujoč podjetju REC Group, ki je lastnik prvega proizvodnega obrata, ki ga poganja sončna energija. Resno je vzela tudi škodljive izpuste v okolje in želi postati ogljično nevtralna do leta 2030, saj v tujini vlaga v zelene projekte, doma pa zmanjšuje avtomobilski in letalski promet.

3. Švedska je na tretjem mestu predvsem zaradi njenega boja proti uporabi fosilnih goriv, saj jih do leta 2020 želi popolnoma ukiniti. Večino svoje energije črpa iz jedrskih in hidroelektričnih obratov. Za pogon avtomobilov in letal so rešitve našli v etanolu in predelavi živalskih odpadkih. Prav tako dela na energiji valov, saj v sodelovanju z Univerzo v Upsali razvija »moč valov«, ki v istem času proizvede kar štirikrat več energije kot sončna energija, brez odpadkov in škodljivih izpustov.

4. Finska neverjetno dobro okreva po industrializaciji, še posebej pa se zavzema za ohranjanje okolja ter čiščenje vode in zraka na industrijskih območjih. Ima tudi vse večjo pogozdenost, četudi je letna sečnja kar visoka. Finska je tudi pobudnica okoljskega programa Združenih narodov poznan pod imenom Delovna skupina za trajnostno gradnjo (Task Force for Sustainable Building and Construction), ki skuša najti čimbolj naravne vire in procese za čimbolj sonaravno gradnjo.

5. Kostarika ima slabše gospodarstvo kot preostale države na vrhu EPI lestvice, vendar je kljub temu tam kar pet odstotkov celotne svetovne biodiverzitete. Zelo skrbi za ohranjanje okolja in tako je dobra četrtina dežele zaščitena kot naravni park. Razvija pa tudi druga področja in v Kostariki se 80% porabnikov napaja z energijo iz hidroelektrarn.

6. Avstrija ima močno podporo vlade na vseh podrojih, ko se gre za ohranjanje okolja. Še posebej skrbijo za odstranjevanje odpadkov, ki obsega kmetijske, kemijske, gospodinjske, ter ostale odpadke posameznikov in podjetij. Največ pozornosti pa namenjajo kakovosti vode in ohranjanju gozdov, zato je v Avstriji voda med najmanj oporečnimi na svetu.

7. Nova Zelandija je redko poseljena, kar je najbolj pripomoglo pri ohranjanju naravnih zakladov. Čeprav izpušni plini avtomobilov in industrija tam predstavljajo največji problem, se Nova Zelandija trudi spremeniti zakonodajo in začeti z izrabljanjem alternativnih virov energije.

8. Latvija je relativno majhna, a ima kljub temu veliko naravnih dragocenosti. Še posebej so ponosni na lososa in sladkovodne ribe, zato nadzorujejo in zmanjšujejo onesnaženost voda. Prav tako zmanjšujejo nepotrebno onesnaženje v kmetijstvu (manj gnojil in istekticidov), več poudarka pa dajejo obraščanju gozdov. Latvija je s financiranjem čistilnih naprav in razvijanje metod za ohranjanje energije od leta 1990 zmanjšala onesnaženje kar za 46%, odpadne vode pa je manj za 44 odstotkov.

9. Kolumbija ima bogato biodiverziteto in tam je dom desetine svetovnih živalskih in rastlinskih vrst. V preteklosti je imela precej težav s prevelikim krčenjem gozdov, črpanjem nafte in prekupčevanjem kokaina, vendar je vse to pripomoglo k boljšim gospodarskim rešitvam, saj so začeli bolj paziti na okolje in iskati bolj obnovljive vire.

10. Francija se zelo zaveda problemov, ki jih prinašajo podnebne spremembe in ima celo v ustavi zapisano, da morajo vsako leto narediti okoljski pregled, saj želijo do leta 2010 zmanjšati izpust ogljika za 54 milijonov ton. Njihova zakonodaja je zelo natančna in točno določa vsak korak v proizvodnji (od dobavitelja do proizvajalca in do kupca), kar jih znotraj Evropske Unije postavlja na 1. mesto pri pridobivanju obnovljive energije – 78% njihove energije je jedrske, kar je znižalo izpust dušikovega oksida in ostalih nevarnih plinov za 70 odstotkov.

S takimi in podobnimi ukrepi je visoko na lestvici tudi Slovenija, ki je leta 1998 podpisala konvencijo h Kyotskemu sporazumu. Ta ji nalaga zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (ogljikov dioksid, metan, didušikov monoksid, fluorirani ogljikovodiki, perfluorirani ogljikovodiki in žveplov heksafluorid) za 8 % v obdobju 2008–2012 glede na izhodiščno leto 1986. Največji povzročitelji emisij toplogrednih plinov po podatkih Agencije RS za okolje so energetika in kmetijske dejavnosti, kjer so bila nihanja v obdobju 1986–2006 v precejšnjem razponu, zato se najbolj trudi prav na teh področjih.

Vir: www.ecofriendly.com, www.stat.si (dostop 27.9.2009)
Advertisment

Članek lahko posreduješ tudi prijateljem preko:

Svet . Vse . Zanimivosti